Osoba fizyczna
Na firmę
Nasz doradca porówna dla Ciebie wybrane samochody
Możemy porównać dla Ciebie jednocześnie maksymalnie 3 oferty, przejdź do porównania.
Dodaj przynajmniej 2 oferty, które mamy dla Ciebie porównać.

Leasing samochodów – kompendium wiedzy

Leasing aut osobowych to jedna z najpopularniejszych form finansowania pojazdów w Polsce. Poznaj nasze kompleksowe kompendium wiedzy o leasingu samochodów. Sprawdź, dlaczego warto leasingować samochody z Carsmile i jeszcze dziś określ warunki finansowania swojego wymarzonego samochodu!

Co to jest leasing samochodowy?

Leasing to umowa cywilnoprawna, która zawierana jest między leasingobiorcą (korzystającym z leasingowanego przedmiotu) a leasingodawcą (firmą finansującą leasingowany przedmiot). W polskim prawie leasing funkcjonuje jako tzw. umowa nazwana, a jej sens sprowadza się do odpłatnego użytkowania przedmiotu leasingu na określonych w umowie warunkach. Umowa leasingowa reguluje czas trwania finansowania, wysokość comiesięcznych rat oraz obowiązki i prawa zarówno leasingobiorcy, jak i leasingodawcy.

Definicja leasingu zawarta Kodeksie cywilnym prezentuje się następująco:

Zgodnie z art. 709 Kodeksu cywilnego (Tytuł XVII Umowa leasingu) przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie swojego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Z kolei korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

 

Na czym polega leasing samochodu?

Leasing samochodu polega na odpłatnej dzierżawie leasingowanego pojazdu leasingobiorcy. W trakcie trwania umowy leasingowej leasingobiorca zyskuje prawo do użytkowania środka trwałego będącego przedmiotem umowy w zamian za regularne opłacanie rat leasingowych.

Zasady leasingu określają, że przez czas trwania umowy leasingowej pojazd stanowi własność firmy leasingującej. Oznacza to, że leasingobiorca musi dostosować się do warunków stawianych przez leasingodawcę w zakresie eksploatacji samochodu oraz obliguje się do opłacania dzierżawy przedmiotu leasingu. Umowa leasingu narzuca pewne ograniczenia w zakresie tego, jak działa leasing oraz w jaki sposób korzystający użytkuje pojazd – zabronione jest m.in. dokonywanie przeróbek lub samodzielnych napraw w aucie bez wcześniejszego porozumienia z leasingodawcą.

Leasingobiorca może (choć nie musi) wykupić auto po wygaśnięciu umowy leasingu za określoną uprzednio cenę. Niekiedy firmy leasingowe wymagają od leasingobiorców dokonania wpłaty wkładu własnego. Zazwyczaj wpłata własna oscyluje w granicach 10-20% wartości leasingowanego auta. Pod tym względem w Carsmile elastycznie podchodzimy do naszych klientów, dostosowując parametry leasingu do ich potrzeb i oczekiwań!

 

Historia leasingu samochodowego

Historia leasingu sięga czasów starożytnych. Pierwsze nowoczesne umowy leasingowe zawarte zostały w 1952 roku w Stanach Zjednoczonych, a w latach 70. XX wieku usługa ta upowszechniła się w Europie. Leasing w Polsce ukształtował się dopiero w latach 90. po transformacji polityczno-gospodarczej, która dokonała się w naszym kraju.

Historia leasingu w Polsce przeszła dosyć burzliwe zmiany. Początkowo przepisy fiskalne obowiązujące w Polsce do lat 90. czyniły z leasingu jedną z najmniej opłacalnych form finansowania samochodów dla firm. Główną barierą był brak możliwości odliczania podatku VAT od rat leasingowych. Ograniczenie to spowodowało potężny zastój leasingu motoryzacyjnego.

Dynamiczny rozwój leasingu w Polsce mogliśmy zaobserwować bezpośrednio po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej, co uwarunkowało kluczowe zmiany w przepisach podatkowych umożliwiających rozkwit tej formy finansowania pojazdów. Obecnie szacuje się, że samochody osobowe stanowią ponad 60% całego polskiego rynku leasingowego. W 2018 roku polski rynek leasingowy wzrósł o 21,8 proc. względem roku ubiegłego i wszystko wskazuje na to, że przyszłe lata przyniosą kolejne wzrosty tego sektora.

 

Umowa leasingu

Umowa leasingu przez pewien czas funkcjonowała w polskim prawie jako tzw. umowa nienazwana, jednak po 9 grudnia 2000 roku została uregulowana w Kodeksie cywilnym, stając się umową nazwaną (art. 7091-70918 k.c.). Zgodnie z literą prawa, umowa leasingowa musi spełniać 5 kluczowych cech:

 • być jednostronnie profesjonalna,
 • być odpłatna,
 • być wzajemna,
 • być zawsze zawierana w formie pisemnej,
 • być konsensualna.

Umowa leasingu jest zawsze umową terminową zawieraną na określony czas. Rozwiązanie jej może nastąpić po upływie czasu umowy lub po osiągnięciu celu zamierzonego w umowie – np. po spłacie rat leasingowych. Warunki leasingu określają, że umowa sporządzana jest pomiędzy dwiema stronami – finansującym i korzystającym. Stroną finansującą jest podmiot profesjonalny, który podejmuje czynności leasingowe w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa. Podmiotem korzystającym może być osoba prawna albo osoba fizyczna w przypadku leasingu konsumenckiego.

Istotę umowy leasingu wyznacza zobowiązanie finansującego do nabycia określonego przedmiotu leasingu i jego udostępnienie korzystającemu na zasadach określonych w umowie leasingu na czas oznaczony. Obowiązkiem korzystającego jest płacenie za usługę udostępnienia przedmiotu leasingu w ratach o określonej wysokości zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Art. 7091.

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Wśród dodatkowych zapisów implementowanych w umowach leasingowych określa się wysokość wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, która przenosi własność przedmiotu leasingu na korzystającego. W umowie zawierane są również zapisy nakładające na którąś ze stron obowiązek ubezpieczenia przedmiotu umowy leasingu. Umowa leasingu powinna również zawierać zapis dotyczący jej wypowiedzenia oraz sprecyzować prawa, obowiązki i ograniczenia korzystającego podczas eksploatowania przedmiotu leasingu. Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda umowa leasingowa w Carsmile? Skontaktuj się z nami. Nasi doradcy z przyjemnością przedstawią Ci szczegóły umowy finansowania Twojego wymarzonego auta!

 

Koszty leasingu, a odliczanie kosztów uzyskania przychodu od podatku

Od stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady rozliczania wydatków związanych z eksploatowaniem samochodów osobowych użytkowanych do celów firmowych i mieszanych (firmowych i prywatnych). Zostały one wprowadzone na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2159). Ustawa ta reguluje kwestię wprowadzania raty leasingu w koszty działalności.

Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 17b ust. 1 ustawy o CIT ustalone opłaty leasingowe w umowie leasingu operacyjnego ponoszone przez korzystającego z auta stanowią koszty uzyskania przychodu i mogą być zaliczone w pełni do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że wartość leasingowanego auta nie przekroczy 150 tys. zł netto. Powyżej tej kwoty przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności jedynie pewną proporcję ponoszonych kosztów.

Art. 23. 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:
 
(...)
 
47a) dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy;

Wydatki za używanie samochodu osobowego są kosztem podatkowym w pełnej kwocie pod warunkiem, że auto wykorzystywane jest wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku użytkowania leasingowanego pojazdu w celach mieszanych możliwe będzie zaliczenie jedynie 75% ponoszonych wydatków z tytułu użytkowania samochodu.

Jak wygląda VAT w leasingu? Leasing finansowy obliguje korzystającego do całościowego opłacenia podatku VAT na początku trwania umowy leasingowej. W leasingu operacyjnym VAT opłacany jest ratalnie wraz z ratami leasingowymi. To właśnie dzięki temu leasing operacyjny uchodzi za jedną z najkorzystniejszych i najbardziej dostępnych form finansowania samochodów. Przekonaj się sam, kontaktując się z naszymi doradcami!

 

Rodzaje leasingu

Na rynku funkcjonują dwa podstawowe rodzaje leasingu – leasing finansowy i leasing operacyjny, które różnią się między sobą głównie pod względem podatkowym.

Leasing operacyjny obliguje do wykonywania odpisów amortyzacyjnych leasingodawcę. Umowa leasingowa zawierana jest zazwyczaj na dłuższy okres niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu, a do kosztów uzyskania przychodu korzystającego można zaliczyć koszty raty netto oraz opłatę wstępną. Podatek VAT opłacany jest w ratach leasingowych, a pod koniec umowy leasingobiorca może wykupić pojazd w cenie zależnej od stawki amortyzacji i okresu leasingowania. Ze względu na swoją atrakcyjną formę i możliwość odliczania podatku VAT w ratach, leasing operacyjny chętnie wykorzystywany jest przede wszystkim przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Leasing finansowy zawierany jest zazwyczaj na dłuższy czas. Standardowo okres umowy leasingu finansowego jest dłuższy niż 12 miesięcy. Obowiązek amortyzacji spoczywa na leasingobiorcy i może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zarówno odsetki rat, jak i koszty amortyzacji. Podatek VAT opłacany jest z góry podczas zawierania umowy, a po zakończeniu spłacania rat przedmiot leasingowy staje się własnością korzystającego.

Poza leasingiem finansowym i operacyjnym wyróżnia się także leasing zwrotny, który polega na tym, iż korzystający jednocześnie pełni funkcję dostawcy i leasingobiorcy pojazdu, a pośrednikiem w transakcji jest firma leasingowa. W leasingu zwrotnym korzystający zbywa leasingodawcy określoną rzecz, której jest właścicielem, a następnie leasingodawca bierze tę rzecz w leasing i korzysta, opłacając raty leasingowe.

Formą leasingu dostępną dla osób fizycznych jest leasing konsumencki. Jest to usługa stanowiąca alternatywę dla kredytu i pożyczki gotówkowej na finansowanie auta przeznaczonego do celów prywatnych. Konsument użytkuje przedmiot leasingu w ramach określonych w umowie leasingowej i jeżeli zdecyduje się na wykup pojazdu, staje się jego właścicielem dopiero po opłaceniu ostatniej raty leasingowej.

 

Korzyści leasingu samochodowego dla Ciebie

Kluczową korzyścią z leasingu samochodowego na potrzeby biznesu jest możliwość uzyskania nowego pojazdu bez zamrażania znacznego kapitału i ograniczania budżetu operacyjnego firmy, co jest szczególnie istotne dla mniejszych podmiotów gospodarczych. Procedura sporządzania i podpisywania umowy leasingowej jest o wiele prostsza i bardziej dostępna niż kredyt inwestycyjny, co jest korzystne zwłaszcza dla małych i młodych firm.

Przedsiębiorstwa decydujące się na leasing samochodu mogą uzyskać również tańsze ubezpieczenie, ponieważ umowa zawierana jest na firmę leasingową, która jako duży rynkowy podmiot, może uzyskać atrakcyjniejsze warunki finansowe.

Wśród korzyści z leasingu samochodu należy wymienić także uproszczoną formę eksploatowania pojazdu. Bowiem to po stronie firmy leasingowej leży obowiązek dbania o serwis, ubezpieczenie i zarejestrowanie auta.

Oczywiście nie można pominąć podatkowych korzyści leasingu. Leasing samochodu w firmie pozwala istotnie zmniejszyć podstawę opodatkowania – zwłaszcza leasing operacyjny, który pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów części kapitałowej i odsetkowej raty leasingowej wraz z opłatą wstępną.

Leasing jest także o wiele bezpieczniejszą formą finansowania samochodu względem kredytu inwestycyjnego w banku, który obwarowany jest wieloma regulacjami, obostrzeniami i karami umownymi.

Wśród dodatkowych zalet leasingu dla przedsiębiorców można wytypować także korzyści bilansowe w przypadku leasingu operacyjnego. Ta forma finansowania nie wlicza się do aktywów firmy, a także nie jest uwidaczniana jako zobowiązanie, co ułatwia firmie zachowanie stabilnego wizerunku na rynku.

Chcesz poznać wszystkie korzyści wynikające z leasingu samochodu? Nasi doradcy z przyjemnością Cię z nimi zapoznają!

Ubezpieczenie leasingu

Podstawowym elementem umowy leasingowej jest ubezpieczenie samochodu w leasingu. Leasingowany pojazd ubezpieczany jest komunikacyjnie i majątkowo w pełnym zakresie ryzyka. Leasingodawcy zawsze obligują leasingobiorców do kompleksowego ubezpieczenia auta polisą OC i AC, co stanowi pełne zabezpieczenie przed wszelkimi sytuacjami losowymi mogącymi spowodować uszkodzenie leasingowanego przedmiotu.

Ubezpieczenie w leasingu oraz to, na której stronie umowy spoczywa ten obowiązek, precyzowane jest w umowie leasingowej, a stroną zobligowaną do wykupu ubezpieczenia może być zarówno korzystający, jak i finansujący. Firmy leasingowe wymagają pełnego pakietu ubezpieczeń oraz – dzięki współpracy z ubezpieczalniami – są w stanie zaoferować atrakcyjne finansowo pośrednictwo w uzyskaniu ubezpieczenia auta w leasingu. Oczywiście korzystający może samodzielnie dobrać ofertę ubezpieczenia, o ile jej warunki będą akceptowalne przez finansującego.

W Carsmile oferujemy kompleksowe ubezpieczenie samochodu w leasingu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci od ręki możliwie najkorzystniejszą ofertę na rynku.

 

Leasing a wynajem długoterminowy

Wiele osób zastanawia się, czy wybrać leasing, czy wynajem. W tym fragmencie artykułu wyjaśniamy różnice, jakimi charakteryzują się leasing i wynajem długoterminowy. Głównym elementem wyróżniającym leasing od wynajmu długoterminowego jest możliwość wykupu leasingowanego pojazdu po ustalonej uprzednio kwocie. Z kolei pod koniec trwania wynajmu pojazd z reguły zwracany jest finansującemu.

Z możliwością wykupu wiąże się także inna podstawowa różnica – wysokość comiesięcznej raty. Raty leasingowe są tańsze od opłat ponoszonych z tytułu wynajmu ze względu na fakt, że podczas leasingu leasingobiorca opłaca wartość auta. Z kolei w przypadku wynajmu długoterminowego auta w skład comiesięcznej raty wchodzi: utrata wartości rezydualnej przedmiotu leasingu w czasie, ubezpieczenie, serwis i naprawy, drugi komplet opon i ich dwukrotna wymiana w ciągu roku kalendarzowego, a także rejestracja pojazdu.

Leasing operacyjny z ustalonym wykupem auta pod koniec trwania umowy zapewnia korzystającemu o wiele większą swobodę w dysponowaniu pojazdem, ponieważ leasingodawca określa mniejsze obostrzenia i normy dotyczące eksploatacji pojazdu. W przypadku wynajmu długoterminowego konieczne jest ścisłe przestrzeganie warunków firmy wynajmującej. Jednym z kluczowych ograniczeń dotyczących eksploatacji pojazdu w wynajmie długoterminowym jest limit kilometrów, który nie występuje w przypadku umów leasingowych.

Reasumując: leasing to dobre rozwiązanie dla osób poszukujących tańszej formy finansowania pojazdu oraz tych, którzy zamierzają stać się właścicielami pojazdu pod koniec trwania umowy leasingowej. Leasing zapewnia dużą swobodę w dysponowaniu pojazdem, a także nie narzuca rocznego limitu kilometrów.

Nie lubisz przepłacać za finansowanie? Jeszcze dziś wyleasinguj swoje wymarzone auto w Carsmile!

 

Kto może wziąć leasing?

Rynek leasingowy jest bardzo otwarty i elastyczny. Leasing mogą wziąć zarówno korporacje i duże firmy, jak i średnie oraz mniejsze przedsiębiorstwa. Ze względu na uproszczone procedury i mniejszą ilość formalności, jakich należy dopełnić, firmy leasingowe oferują także leasing dla nowych firm. Liczne korzyści podatkowe i szybka decyzja leasingowa przekonały do siebie ponad 70% polskich przedsiębiorstw finansujących firmową flotę pojazdów.

Coraz więcej leasingodawców w ramach swoich usług oferuje także leasing dla osób prywatnych w formie leasingu konsumenckiego. Rozwiązanie to staje się obecnie coraz popularniejsze na polskim rynku motoryzacyjnym.

Aktualna oferta Carsmile przeznaczona jest jedynie dla przedsiębiorców. Oferujemy atrakcyjne i elastyczne warunki leasingu operacyjnego i finansowania niemal dla wszystkich podmiotów działających na polskim rynku. Ze względów na politykę naszej firmy nie oferujemy leasingu młodym i dopiero powstającym firmom. Niemniej zachęcamy do śledzenia naszej oferty, ponieważ nie wykluczamy udostępnienia jej takim podmiotom w przyszłości.

 

Jakie dokumenty są niezbędne do wzięcia leasingu?

Każda firma leasingowa prowadzi nieco inną procedurę zawierania umowy leasingowej, dlatego też lista niezbędnych do jej zawarcia dokumentów może się nieznacznie różnić. Konieczne do przedłożenia dokumenty do leasingu różnią się od rodzaju podmiotu zawierającego umowę. Poniżej prezentujemy, jakie dokumenty do leasingu należy przedstawić podczas podpisywania umowy leasingowej.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG wymaga się:

 • wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 • umowy spółki, o ile wnioskodawcą jest spółka cywilna,
 • przedstawienia potwierdzenia zarejestrowania w US wraz z aneksami
 • zaświadczenia o numerze REGON i NIP,
 • ksera dowodów osobistych poręczycieli i leasingobiorcy, a w przypadku spółki cywilnej ksera dowodów osobistych jej wspólników.

W przypadku zawierania umowy leasingowej przez spółki prawa handlowego konieczne jest przedłożenie:

 • zaświadczenia o numerze REGON i NIP,
 • umowy spółki w formie aktu notarialnego wraz z aneksami,
 • ważnego przez 3 ostatnie miesiące wpisu z KRS.

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, muszą przedłożyć ksero dowodu osobistego i drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także ksero dowodu osobistego współmałżonka i jego drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Ile kosztuje leasing samochodu?

Koszt leasingu samochodu zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest cena katalogowa pojazdu, która warunkuje wysokość wszystkich opłat. Comiesięczne koszty leasingu zależą również od wysokości wkładu własnego oraz czasu trwania umowy.

Dokładną cenę leasingu w Carsmile poznasz dzięki funkcjonalnemu kalkulatorowi leasingu dostępnemu przy każdym oferowanym modelu auta. Dowolnie dobierzesz wysokość rat leasingowych, modyfikując wielkość wkładu własnego oraz okres leasingowania konkretnego modelu pojazdu. Oblicz leasing z Carsmile!

 

Wykup leasingowanego auta

Pod koniec trwania umowy leasingowej finansujący umożliwia wykup samochodu z leasingu. Kwota wykupu zazwyczaj precyzowana jest podczas podpisywania umowy leasingowej lub w trakcie jej trwania i najczęściej wynosi ona nie więcej niż 20% wartości pojazdu. Niemniej firmy leasingowe podchodzą do kwestii wykupu auta z leasingu w dość elastyczny sposób.

Możliwy jest również wykup samochodu z leasingu na cele prywatne. Konsekwencje takiej decyzji mogą być zróżnicowane, zależnie od opinii organów podatkowych. Niemniej wśród podstawowych następstw prywatnego wykupu auta z leasingu wymienia się konieczność uznania samochodu jako składnika majątku firmy, a także powstania przychodu w działalności gospodarczej.

Zainteresowany leasingiem na korzystnych zasadach? Nie zwlekaj i jeszcze dziś wybierz idealne finansowanie swojego wymarzonego samochodu!